Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

Góp ảnh Tây bắc

Tuy không thông thạo về Tây bắc, nhưng cảnh mà Quế MF hỏi thì mình cũng đã thấy. Góp vui vài tấm