Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

Chiều Sài gòn

Sài gòn đang chuyển mùa...Vài hình ảnh chiều Sài gòn mùa này.